دانش آموزان برتر

سال تحصیلی 1397-1398

 • پایه دهم تجربی
  • آرش امینی
   معدل : ۱۷.۲۶
  • حمیدرضا فروغی بهرغانی
   معدل : ۱۶.۰۴
  • سیدعلیرضا رضوی اردكانی
   معدل : ۱۶.۹۸
 • پایه یازدهم تجربی
  • محمدصادق شیردل
   معدل : ۱۶.۹۸
  • حسین عباسی
   معدل : ۱۵.۶۱
  • یونس ماندنی
   معدل : ۱۳.۶۸
 • پایه دوازدهم تجربی
  • امید معینی
   معدل : ۱۶.۱۵
  • محمدباقر رحیمی
   معدل : ۱۵.۸۱
  • مهدی رزمی آبگرمانی
   معدل : ۱۵.۷۵
 • پایه دهم علوم انسانی
  • حمید نوذری
   معدل : ۱۷.۷
  • سعید نجاتی فر
   معدل : ۱۷.۳۹
  • رضا هوشمندی
   معدل : ۱۶.۸۳
 • پایه یازدهم علوم انسانی
  • امین حسینی
   معدل : ۱۹.۰۴
  • محمد هوشمندی
   معدل : ۱۷.۷۴
  • میثم كشكولی قرقانلو
   معدل : ۱۸.۳۱
 • پایه دوازدهم علوم انسانی
  • حسین کریمی
   معدل : ۱۸.۷۸
  • حسین هوشمندی
   معدل : ۱۸.۲۲
  • محمدرضا امینی
   معدل : ۱۵.۵۶